STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Kursy i szkolenia
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 Kontakt
 • Kursy i szkolenia

  Związek Nauczycielstwa Polskiego Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Końskich

  Na szkolenia zapraszamy dyrektorów szkół i ich zastępców, nauczycieli chcących uzyskiwać kolejne stopnie awansu zawodowego, nauczycieli i pracowników zobowiązanych do szkolenia w zakresie bhp ppoż. i I pierwszej pomocy medycznej. Nauczycieli i inne osoby chcące pracować w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, na obozach wędrownych oraz prowadzić wycieczki szkolne.

  1. Kurs Kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe na podbudowie Kursu „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”.

  Cel główny: Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową, z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji. Komunikacji społecznej, kierowania zespołem ludzkim, stosowania prawa oświatowego i finansowego, kierowania procesem wspierania.

  Cele szczegółowe: Po ukończeniu kursu uczestnik powinien dysponować umiejętnościami w dziedzinach jakości pracy szkoły (wiedza i umiejętności stosowania metod badawczych w procesie diagnozy pracy szkoły), kierowania rozwojem szkoły, samokształcenia i planowania własnego rozwoju, wspierania rozwoju zawodowego nauczyciela, stosowania nowoczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu, organizacji pracy administracyjno- biurowej, współpracy z otoczeniem szkoły.

  Uczestnikami kursu mogą być dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponagimnazjalnych, nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej – Dz. U. Nr 14 z dnia 23 lutego 1999r., poz. 126.

  2. Kurs na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

  Podczas kursu omawiane są zagadnienia naświetlające: przepisy normujące organizowanie turystyki w środowisku szkolnym, organizację wycieczek i imprez krajoznawczych, realizację programu wycieczki, bezpieczeństwo i higienę na wycieczkach, prowadzenie dokumentacji wycieczki. Szkolenie zalecane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba pełnoletnia, która: ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych jest instruktorem harcerskim posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

  3. DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (36godz.) Kurs kończy się egzaminem.

  Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kandydaci na wychowawców kolonijnych muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać średnie wykształcenie. Jeśli jesteś w maturalnej klasie, masz już ukończone 18 lat, ale jeszcze nie posiadasz świadectwa maturalnego, organizator może dopuścić Cię do kursu – wtedy zaświadczenie wydane po zdaniu matury. UWAGA: Osoba podejmująca pracę jako wychowawca kolonijny musi posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 21 stycznia 1997r. Kurs odbywa się w Końskich w siedzibie ZNP przy ul. Krakowskiej 38.

  4. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA A PROCEDURY AWANSU

  Kurs przygotowuje nauczycieli do awansu zawodowego zapewniając poradnictwo prawne. Na szkoleniu omawiane są zagadnienia naświetlające rozwój zawodowy w teorii i praktyce, rodzaje dokumentów potwierdzających realizację wymagań awansu zawodowego, przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, zasady pracy komisji edukacyjnej i kwalifikacyjnej. Kurs prowadzimy dla całej Rady Pedagogicznej na terenie szkoły. Dla osób indywidualnych odbywa się w siedzibie ZNP przy ul. Krakowskiej 38. Cena od osoby do uzgodnienia w zależności od liczby osób, które zgłoszą się na kurs. Zajęcia seminaryjno- warsztatowe prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra m.in.eksperci komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej KO. Uczestnicy kursu otrzymają materiały związane z awansem zawodowym oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia . Istnieje również możliwość kupienia poradników Wydawnictwa OUPiS – Katowice.

  5. ROZSZERZONY KURS PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ
  W obliczu licznych zagrożeń w pracy jak i w życiu codziennym, każdy z nas może być jedyną osobą mogącą uratować życie innym.
  Wychodząc naprzeciw nauczycielom prowadzącym zajęcia w warsztatach szkolnych, laboratoriach, pracowniach a także zajęcia wychowania fizycznego ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r., par. 21 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. Nr 6 poz. 69). PROWADZĄCY SZKOLENIE: wysokiej klasy specjalista- lekarz med., MIEJSCE SZKOLENIA: w siedzibie zamawiającego (szkole lub organizacji związkowej) CZAS SZKOLENIA: jednodniowe (6 godz.) FORMA SZKOLENIA: wykłady i zajęcia praktyczne PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA: uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenie, KOSZT SZKOLENIA: przy grupie 15 os. Cena 50 zł./os. przy grupie większej cena do uzgodnienia.

  6. Warsztaty „Emisja głosu i wyrazistość mówienia”

  Część teoretyczna (ok. 20 min.) Anatomia i fizjologia organu głosotwórczego, poprawna emisja głosu w ujęciu anatomicznym.

  Część praktyczna (ok. 60 min.) Ćwiczenia rozluźniające aparat głosowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia wyrazistości mówienia.

  Pytania i odpowiedzi.

  Konsultacje indywidualne (ok. 20 min)
  Termin i miejsce do uzgodnienia, liczba uczestników: do 20 osób w grupie, odpłatność: 25 zł. od osoby.

  Uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

  zgłoszenia: 0 41 372 25 17, konskie@znp.edu.pl  Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich

  Szkolenia i kursy organizowane przez KSWP Końskie pod adresem: http://www.kswp.org.pl/owp.html

  W przypadku zgłaszania grup powyżej 15 osób istnieje możliwość negocjowania cen !

  ul Mieszka I 1, 26 - 200 Końskie, woj. świętokrzyskie.

  Centrala tel. 041-375-14-55, fax. 041-375-14-56.


  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

  Wszelkie informacje na temat kursów i szkoleń znajdą Państwo pod adresem: http://www.wodr.pl/Szkolenia/Szkolenia.htm


  Powiatowy
  Urząd Pracy w Końskich
  organizuje giełdę pracy w dniu 25.05.05 o
  godz. 11.00 w zawodach:  • tokarz,
   (wymagane doświadczenie zawodowe przynajmniej pół roku)


  • frezer,
   (wymagane doświadczenie zawodowe przynajmniej pół roku)


  • wytaczasz,
   (wymagane doświadczenie zawodowe przynajmniej pół roku)


  • szlifierz
   maszynowy, (wymagane doświadczenie
   zawodowe przynajmniej pół roku)


  • operator
   obrabiarek CNC, (wymagane
   doświadczenie zawodowe przynajmniej pół roku)


  • spawacz –
   uprawnienia ponadpodstawowe metody MIG, MAG, TIG, elektroda otulona,


  • inżynier elektryk
   lub mechanik specjalność: obróbka plastyczna
   (metalurg) – biegła znajomość języka angielskiego,


  • sztukator
   (wymagane doświadczenie zawodowe przynajmniej pół roku)  Szczegółowe
  informacje oraz zapisy na spotkanie z pracodawcą uzyskać można w
  Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich ul. Spółdzielcza 3,
  pok. nr. 4, tel. 372 63 63, 372 67 01 wew. 114.